Lid worden?

Inschrijfformulier

Lid worden
Lijkt basketbal jou ook een fantastische sport en wil je graag eens proberen of dit bij je past? Kom gerust een keer meetrainen en ontdek of deze teamsport bij je past. Je mag 4 keer komen trainen. De trainingstijden en locaties zijn te vinden op deze website onder het kopje ‘trainingstijden’

Sponsoren
Wil je onze mooie club financieel ondersteunen? Dan komen we ook graag in contact! Na het invullen en opsturen van ons contactformulier nemen we contact op. We bespreken vervolgens alle mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld reclameborden en shirtsponsoring, maar ook het gratis bijwonen van wedstrijden en toernooien.

Lidmaatschap opzeggen

Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk; per e-mail of per post op het correspondentieadres. Bij voorkeur afmelden onder opgave reden.

  • Zij, die zich niet uiterlijk 31 mei voorafgaand aan het volgende speelseizoen hebben afgemeld, dienen de Bonds- en Rayonkosten voor het seizoen erop volgend te betalen.
  • Zij, die op 31 mei nog een contributieschuld bij Tonego65 hebben kunnen door de vereniging op voorhand worden uitgeschreven bij de NBB en rayon. Het betreffende lid kan weer worden ingeschreven zodra alle schulden zijn afgelost. Voor het nieuwe speelseizoen gelden dan opnieuw inschrijvingskosten.
  • Zij, die zich niet uiterlijk 31 augustus van het lopende speelseizoen hebben afgemeld, dienen de volledige contributie te voldoen.

Persoonsgegevens

DD dash MM dash JJJJ
Geslacht

Adres/contactgegevens

Financieel: De contributie is verschuldigd van 1 augustus tot en met de maand juli van het daarop volgende jaar. Nieuwe leden die zich voor 31 oktober aanmelden zijn het volledige contributiebedrag verschuldigd. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden d.m.v. automatische incasso in vier termijnen te weten september, november, februari en april. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend per seizoen verlengd. Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 31 mei, voor de start van het nieuwe speelseizoen per email zijn verstuurd aan het bestuur.
Doorlopende machtiging: Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan “Basketbalvereniging Tonego’65” om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te versturen om tot wederopzegging het contributiebedrag van uw rekening af te schrijven. De hoogte van de contributie staat vermeld op www.tonego65.com * *Indien jonger dan 16 akkoord door ouders/wettelijke vertegenwoordiger.
Privacyverklaring en voorwaarden lidmaatschap:(Vereist)
  • U geeft Tonego’65 toestemming om uw persoonsgegevens op te slaan, te gebruiken en te bewaren voor activiteiten van de basketbalverenigingTonego’65, de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst en/ of vrijwilligersactiviteiten.
  • Uw persoonsgegevens worden beschikbaar gesteld aan organisaties die noodzakelijk zijn om in competitieverband of andere verbanden te basketballen. Waaronder de Nederlandse Basketbal Bond of regionale competities. De zichtbaarheid van uw persoonsgegevens zijn standaard afgeschermd. U kunt er zelf voor kiezen om de zichtbaarheid te wijzigen in de app van de Nederlandse Basketball Bond. Uw gegevens worden op de teampagina van www.tonego65.com getoond conform uw eigen aangegeven voorkeur in de app van de Nederlandse Basketbal Bond. Deze app “Basketball.nl” is te downloaden in de Google Playstore of in de App Store van Apple.
  • Ieder lid houdt zich aan de opgestelde gedragscode en het huishoudelijk reglement en gaat akkoord met de statuten.
  • Ieder lid van de vereniging beoefent sport voor eigen risico en verklaart de vereniging niet aansprakelijk te stellen voor ontvreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
  • Van ieder lid wordt verwacht een vrijwillige bijdrage te leveren in de vorm van assistentie tijdens wedstrijden. Uw naam kan op de website geplaatst voor fluit- en tafelschema’s, rijschema’s of bij andere vormen van vrijwilligersactiviteiten. Indien u dit niet wenst, dient u dit schriftelijk (per email) aan het bestuur kenbaar te maken.
  • Jaarlijks worden teamfoto’s gemaakt, deze worden geplaatst op de website en gebruikt voor de fotowand in de kantine van sporthal de Els. Indien u dit niet wenst, dient u dit schriftelijk (per email) aan het bestuur kenbaar te maken.
  • Tijdens wedstrijden, trainingen of andere evenementen kan door Tonego’65 beeldmateriaal in de vorm van foto’s of video’s gemaakt worden welke geplaatst kunnen worden op de website, het TV scherm in sporthal de Els, social media, kranten of huis-aan-huisbladen. Indien u dit niet wenst, dient u dit schriftelijk (per email) aan het bestuur kenbaar te maken.
Vrijwilligers appgroep:(Vereist)
Onze vereniging draait op vrijwilligers. We zijn blij met elke bijdrage. Mogen wij uw telefoonnummer in de vrijwilligers appgroep opnemen om vrijblijvende oproepen te plaatsen voor extra hulp bij activiteiten?
DD dash MM dash JJJJ
Indien jonger dan 16 ondertekening tevens door ouder/ wettelijke vertegenwoordiger:

Steal, dunk, score!

Onze sponsoren

Bedankt voor jullie bijdrage!

Lid
worden