Gedragscode bij Tonego’65

Gedragscode voor scheidsrechters/Officials NBB

Steal, dunk, score!

Als scheidsrechter of Official van de Nederlandse Basketbal Bond, NBB geef je leiding aan wedstrijden op onze eigen vereniging en zorg je ervoor dat de wedstrijd eerlijk verloopt. Een scheidsrechter dient zicht te houden aan de gedragscode opgesteld door de NBB.

 1. Een scheidsrechter is neutraal bij het leiden of jureren van wedstrijden en voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling.
 2. Een scheidsrechter gaat respectvol om met alle betrokkenen. Hij/zij discrimineert niet op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele voorkeur of anderszins.
 3. Een scheidsrechter zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen. De scheidsrechter kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen en wordt gevraagd een verklaring onderwerping tuchtrecht (VOT) te ondertekenen.
 4. Een scheidsrechter organiseert een goede samenwerking met de andere officials, die in de wedstrijd actief zijn (collega-scheidsrechters, commissaris, tafelfunctionarissen, etc).
 5. Een scheidsrechter is dienstbaar, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.
 6. Een scheidsrechter zal in optimale conditie en in de vereiste voorgeschreven kleding verschijnen.
 7. Een scheidsrechter ziet toe op naleving van de regels en normen in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 8. Een scheidsrechter is open. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.
 9. Een scheidsrechter is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport of collega-officials in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media.
 10. Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen van tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij dit aan de betreffende Arbitrage Adviseur, medewerker arbitrage of het bestuur van de NBB.
 11. Een scheidsrechter is collegiaal t.o.v. andere scheidsrechters en officials, ook als toeschouwer van een wedstrijd. Is ook collegiaal in uitingen buiten de wedstrijden om richting spelers, coaches, bestuursleden, toeschouwers, etc. over collega officials en/of de NBB.
 12. Een scheidsrechter is zich bewust van de risico’s van matchfixing. Handelt voorzichtig en meldt eventuele signalen bij de betreffende Arbitrage Adviseur, medewerker arbitrage of het bestuur van de NBB.

Steal, dunk, score!

Onze sponsoren

Bedankt voor jullie bijdrage!

Lid
worden