Algemene ledenvergadering

ALV uitnodiging 28 mei 2024

Steal, dunk, score!

Beste leden,

Graag nodigen wij alle leden uit voor onze jaarlijkse ALV op dinsdag 28 Mei om 19:30u in sporthal De Els.

Agenda

  1. Opening / Inleiding
  2. Notulen ALV 23 mei 2023
  3. Ingekomen stukken / Mededelingen
  4. Veiligheid binnen de vereniging
  5. Jaarverslag 2023
  6. Financieel jaarverslag
  7. Begroting 2024
  8. Kascommissie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

Mocht je verhinderd zijn dan kun je je afmelden via een mail naar secretariaat@tonego65.com of via het contactformulier op onze website.

We jullie graag op 28 Mei!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Tonego’65

Vincent, Edwin, Bert en Jacqueline

Steal, dunk, score!

Onze sponsoren

Bedankt voor jullie bijdrage!

Lid
worden