Gedragscode bij Tonego’65

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Steal, dunk, score!

Als trainer/coach of begeleider heb je de verantwoordelijkheid om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe.

 1. De trainer/coach of begeleider zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan veiligheidsnormen- en eisen.
 2. De trainer/coach of begeleider kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook de sporters in staat om hier meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of -onderzoeken
 3. De trainer/coach of begeleider is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen en we vragen een verklaring onderwerping tuchtrecht (VOT) te ondertekenen.
 4. De trainer/coach of begeleider is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 5. De trainer/coach of begeleider respecteert het privé leven van de sporter. Dring niet verder binnen het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
 6. De trainer/coach of begeleider tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 7. De trainer/coach of begeleider is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in het diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol. Onthoud je van grievende en /of beledigende opmerkingen.
 8. De trainer/coach of begeleider neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan bij het bestuur.
 9. De trainer/coach of begeleider zit toe op naleving van de regels en normen. Zorg dat iedereen de regelementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 10. De trainer/coach of begeleider is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/of contact op te nemen met Centrum Veilige Sport Nederland.
 11. De trainer/coach of begeleider is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.
 12. De trainer/coach of begeleider drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

Steal, dunk, score!

Onze sponsoren

Bedankt voor jullie bijdrage!

Lid
worden